The Teams of
Asiallians Network

Our greatest asset : a multi-level integration

In China :
Wang Jing & Co Law Firm

 

Partners

Wang Jing
Zhong Cheng
Chen Xiangyong
Zhao Shuzhou
Shen Xiangman
Wang Hongyu
Zou Zongcui
Pan Lidong

Yuan Hui
Jiang Guoyong
Wang Jianyun
Li Rongcun
Xu Jianfeng
Cao Yanghui
Xu Jun
Song Dihuang

John Wang
Xu Fubin
Zhao Yong
Zhang Kehua
Hu Jian
Yang Bo

…and teams of lawyers, para-legal, experts and translators among our 11 offices.

In Taiwan :
WTW Taipei Commercial Law Firm

 

Partners

Wen Wen
Maurice C.C Chou
Kevin H.C Cheng
Sam C.S Chou
Leo Chih-Hung Tsou
Bora Yu-Chuan Hsu

…and teams of lawyers, para-legal, experts and translators covering the Taiwanese territory.

Areas of practice

Aeronautics
Food processing industry
Architecture and design
Automobile
Insurance
Biotechnology and pharmaceutics

Chemical and industrial products
Marine transportation
Infrastructure and logistics
Environment and sustainable development
Distribution network
Information and telecommunications technology
Leisure, sports, games

Luxury industry
Communication and Media
Advertising and marketing
Research and development
Textiles and luxury
Tourism, hotel and restaurant industries